ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪೇಟೆಂಟ್‌ಗಳು

ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು

ಪೇಟೆಂಟ್‌ಗಳು

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ

Certificates6
Patents-Australia
Patents-Australia1

ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್

Certificates07--
Certificates14

ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಭಾರತ

ಇತರ ದೇಶಗಳು